【www.zcunchina.com--八字起名】

运用生辰八字给男孩起名是民间最流行,也是认可度最高的一种起名的方式,若是男孩五行缺金,那么便要选用五行属金的字眼在名字中进行补充。今天小编给大家带来的是男孩子五行缺金起名字大全的精彩内容,看了一定有很大的收获。

缺金男孩起名用字大全


父母在给男孩起名的时候,知道了其五行的缺失,就要在名字中有所补充,下面是男孩起名缺金用字大全的相关知识,大家感兴趣可以了解一下。 缺金男孩起名用字大全

一、首先,带有坚强,强健,尊贵,坚硬的字眼,多数五行为金,如庚、定、尊、君、乾、轩、军、鸣、启等字,都是五行缺金男孩起名的好字。

{庚}

——本义为脱谷的农具,有万物更新的美好寓意,还指男孩拥有坚强刚毅的个性,适合给缺金的男孩取名字。

比如男演员韩庚,父母根据其五行缺金的属性,选用了五行属金的“庚”字为单名,有坚强勇敢,英勇无畏,懂得变通的含义。据了解在综艺[一路书香]中,韩庚展绅士风度技能满点。据悉韩庚登上杂志新封面,多面风格诠释不同质感。

{尊}

——原指酒器,表示人的地位高,也有敬重的意思,用于男孩起名时,有恭敬谦和,地位崇高,门庭显赫的含义。

{乾}

——念作qián,五行属金,是一个十分霸气的男孩起名用字,指代天和太阳,因此代表男性,表示男子有气吞山河的气概,经天纬地的才能。

{鸣}

——五行为火,一般指鸟的叫声,是五行缺火男孩取名的好字,引申义为杰出优秀,出类拔萃,不鸣则已,一鸣惊人。

缺金男孩起名用字大全

二、我们在查找五行属金的字眼时,要根据五行属金汉字的特性,如带有“金”、“”钅、“刂”、“勹”、“匚”、“冂”等偏旁的汉字,大多数五行为金,可用作五行缺金的男孩起名。

【铭】

——部首为“钅”,是一个五行属金的字眼,也是一个知名度很广的男孩取名用字,有铭记不忘,知恩图报的内涵。

【鑫】

——念作xīn,从字型上就可以得悉其含义,金多,兴旺,旧时多用于店名,取作人名时有兴盛发达,事业辉煌,前途无量的寓意。

【鉴】

——部首为“金”,较少见于人名,原指古代用来盛水的盆子,后来引申为镜子,因此有观察,查看的含义,引申义为明察秋毫,大公无私,浩然正气。

三、我们在给缺金男孩起名时还应该意识到,宝盖头原指房屋,后发展为偏旁,有宝玉比金贵的寓意。因此带有宝盖头的字眼五行属金,如室、实、宙、守、宫、宸、审,都可以用于缺金男孩起名。

{宙}

——部首为宝盖头,五行属金,指宇宙,因为宇宙是时间以及空间的统称,因此宙字起名十分霸气,指男孩有着广阔的胸怀以及出色的为人。

{宫}

——用“宫”给男孩起名十分文雅,宫原指房屋,后来专指帝王所居住的住所,意指男孩有着不凡的家世,器宇轩昂。

{实}

——是男孩起名常用字,有充满的意思,也表示为人真诚,形容人真心实意,脚踏实地,且温柔敦厚,值得信赖。

四、男孩缺金用字大全

[01]-旌-入-僖-盛-瑞-修

[02]-宵-忴-珹-是-巡-先

[03]-珆-瑜-朝-察-璀-帜

[04]-戈-琛-瑨-捷-凭-玕

[05]-徽-司-瑖-氏-玗-睿

[06]-整-昰-师-性-替-珓

[07]-度-川-寔-册-席-助

[08]-歆-史-璥-璟-劭-晰

[09]-庚-揌-宰-新-少-璨

[10]-矗-族-斋-琤-承-玠

[11]-珠-双-查-兮-叙-珐

[12]-净-束-瓒-愔-授-得

[13]-俞-宁-宫-敷-珛-崇

[14]-剀-栽-尚-晨-宙-推

[15]-狮-帧-审-寿-宗-环

[16]-忱-才-玾-倡-惺-想

[17]-愈-崈-暠-暹-尊-兹

免费生辰八字起名

本文来源:http://www.zcunchina.com/qimingshiyi/19805.html